Translate to:

Население

 

img_8870

Демографските ресурси на община Елхово по данни от преброяването на населението през 2010 г. възлизат на 16 332 д., от които 10 367д., или близо 2/3 от населението са съсредоточени в общинския център – град Елхово.

 

Социалните и демографските показатели (раждаемост, смъртност, естествен и механичен прираст) са влошени и броя на населението в община Елхово непрекъснато намалява.

 

Нарушена е и възрастовата структура, като в подтрудоспособна възраст е около 18 % от населението, а в надтрудоспособна – повече от 23 %.

 

Средната гъстота на населението е по-ниска от средната за страната – 27 д./кв.км., което показва, че територията на общината е слабо усвоена.

 

Начало > География > Население