Translate to:

Почви

 

img_0385

Почвеното плодородие в региона на град Елхово е голямо.

 

Сред отделните почвените типове се срещат чернозем-смолници, излужени канелено-горски почви, както и характерните само за тези земи жълтоземни почви.

 

Покрай реките пък най-разпространени са алувиално-ливадните почви.